Soho 1975-1994
Carol Bruns Soho 1975-1994
145 Greene Street
Carol Bruns Soho 1975-1994
Studio 45 Greene Street
Carol Bruns Soho 1975-1994
Fanelli 1975

Carol Bruns Soho 1975-1994
Toward Mercer Street From Greene Street
1975
Carol Bruns Soho 1975-1994
printing business Greene Street loft
1975
Carol Bruns Soho 1975-1994
Wooster Street below Broome

Carol Bruns Soho 1975-1994
Wooster and Grand
Carol Bruns Soho 1975-1994
134 Greene Street
Carol Bruns Soho 1975-1994
134 Greene facing the back: Mercer and Prince

Carol Bruns Soho 1975-1994
Vesuivio Bakery Prince Street